برای دوستانت چنان باش که از دوستی با تو احساس حماقت نکنند

 

                                 "الی"