روزی که بغلم نمیکی؛ انگار یه چیزی کم دارم!

 

                                         "الی"