"نیسش!

نمی دونم  کجاس!

چه می کنه!

ولی می دونم که ندارمش!!!"