خدایا!!!

من که از خودم ناامید شدم!‌

تو یه فکری بکن!‌

بدون غم!

بدون کدورت!‌

بدون هیچ اتفاق بدی!‌

به خیر!!!!

 

                            "الی"