اگه اینجوری قانون گذاشتی؛ که وقتی دلی را افتاد؛ مخ بره

خونشون!؛ پس دیگه چرا همچین کردی نداریم! خودت

همچین کردی ، به من چه!!!

                                  

                                "الی"