بابا دوسش دارم!!!! آخه چجوری حالیت کنم!!!!! نمیخوام

پسش بدم!!!! مال خودمه!!!! اصلن به تو چه!!!!

 

                                            

                                 "الی"