آدرس را باد برد،

اسبش پنچر شد،

سالهاست میگردد،...

کی مرا می یابد؟!

 

                                                 "الی"