چی میشد اینی رو که بم دادی مال کس دیگه ای نبود!؟ که

اینجوری نشه؟!بعد این همه انتظار!!! حالا که دادی! فقط باید

تماشاش کنم!!!!! و پسش بدم؟؟؟؟؟!!!!!!!!

 

                                         "الی"