بم میگه:

"اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می

کند... بگذار پایان تو را غافلگیر کند، درست مانند آغاز"

 

!!!!!!!!!!

                  

                         "الی"