کاغذها را مچاله کنیم!

اینبار خط های موازی حتما به هم می رسند.