هنوزم روزم، افطار نکردم، آخه بردم لب آب ، تا خواستم

روزمو باز کنم، گفت دیگه برگرد!!

 

                                             "الی"