سیب را گاز زدم، کرمو بود،...

سهم من هم این بود...

 

 

                                              "الی"