این چه داشتنیه که با نداشتن فرقی نمیکنه!!!

 

فقط به این درد میخوره که آدمو داغون کنه

 

 

                                 "الی خسته"