مگسی را کشتم


نه
 

به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است

و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

طفل معصوم به دور سر من میچرخید

به خیالش قندم

یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم

ای دو صد نور به قبرش بارد

مگس خوبی بود

من به این جرم که
 

از یاد تو بیرونم کرد

مگسی را کشتم

 

 

 

 

 

 

 

                       "مرحوم حسین پناهی"