من از این روزگار یاد گرفتم که ؛هر چی دل میگه؛

خوبه!

اما؛

 

نباید توش هست!!

 پس هرچی دل میگه ، باید ازش دوری کرد!!!!

 

    کلا بی خیال دل!!!

 

 

 

           یه سوال دارم خدایا، پس این دلو واسه چی آفریدی؟؟؟!!!!

 

 

 

 

                                        "الی"