باز یادت میکنم تا نگویی بی وفاست

 

ازتو دورم گرچه این دل لحظه لحظه با شماست

 

 

                                       

                            "عشق الی"