فلز وجودم از بس چکش خورد از اولشم کج و کوله تر شد...

 

 

                                            "الی"