نه دیگه این واسه ما دل نمیشه

 نه دیگه این واسه ما دل نمیشه

 

هرچی من بهش نصیحت میکنم

که بابا آدم عاقل آخه عاشق نمیشه

میگه یا اسم آدم دل نمیشه

 یا اگر شد دیگه عاقل نمیشه

 

بش میگم جون دلم

این همه دل توی دنیاس چرا

یه کدوم مثل دل خراب صاب مرده من

 پاپیه زنهای خوشگل نمیشه

 

چرا از این همه دل

 یه کدوم مثل تو دیوونه زنجیری نیس

یه کدوم صبح تا غروب تو کوچه ول نمیشه

 

 میگه یک دل مگه از فولاده

 که تو این دورو زمونه چششو هم بزاره

هیچ چیزی نبینه یا اگر چیزی دید

خم به ابرو نیاره
 

میگم آخه بابا جون اون دل فولادی

دستکم دنباله کیفه خودشه

دیگه از اشک چشش زیر پاش گل نمیشه

 

میگه هر سکه میشه قلب باشه

اما هرچی قلب شد دل نمیشه

 

نه دیگه نه دیگه
نه دیگه این واسه ما دل نمیشه