خوب من ،

 

   کاش از این فاصله حس میکردی، 

   

            لحظه هایم همه از نبود تو دلگیرند....

 

                                          "عشق الی"