نه می توانم فرو دهم این بغض لعنتی را و نه میتوانم بگذارم جاری شود.

آخر مرا خفه میکنی!

 

                                    "الی"