لعنت به تو روزگار! میدونم اصلا برات مهم نیس که قلبم

داره از غصه مچاله میشه ، میدونم دیدن این صحنه ها

برای توی سنگ دل عادیه! اما برای من ، امروز، سخت

ترین روز زندگیم بود. روزگار سنگ دل!

            

   عشق من، برای همیشه خداحافظ!

 

                             "الی"