این چه تقدیریست که همیشه مرا عاشق خطوط موازی میکند؟؟!!

 

                           "الی"