دلم برات تنگه! از همون لحظه که ازت جدا میشم دلم تنگ

میشه! نه میشه بات باشم، نه میتونم بات نباشم. اینم از بخته

منه!!

 

                         "الی"