دوباره منگی ، دوباره سرگردونی ، دوبار دعوای عقل و احساس!!!

خدایا چراکیف میکنی هی منو تو این وضع بزاری؟؟!!!

چرا ؟!!!

نمیشه یبار این دل بی صاحابو  یجا بند کنی که صاحاب نداشته باشه؟!!

 

 

حالم خیلی بده!!!!

 

 

                                      "الی"