یه جا خوندم اگه میخوایید خانوما سکته نکنن، زود ازشون عذر خواهی کنید!

بعد از یه هفته اومد نشست و حرف زد. برداشته کاملا اشتباهی رو که از حرفم کرده بود و اینکه چرندیات وحشتناکی رو که گفته بود از عصبانیت بوده! خیلی باش حرف زدم . از اینکه تو عصبانیت همه چیزو برده بود زیر سوال و همه مسائل رو با هم قاطی کرده بود و...گله کردم و...

اما وقتی که حرفا تموم شد ،بعد از یه هفته که روزی هزار بار تو ذهنم باش دعوا کرده بودم؛ بلاخره مغزم آروم شد! ساکت شد! سبک شد!

آقایون! توروخدا یه معذرت خواهی ساده رو انقد عقب نندازید. مگر اینکه واقعا بخوایید خانوم مورد طرف شما سکته کنه!

 

                                         "الی"