حرفی که از  دهن یه نفر در میاد؛ از فیلتر یه مغز دیگه عبور میکنه تا معنی بشه.

پس اینکه حرف چه معنی ای  بده؛ بر میگرده به فیلتر مغز شنونده!

وقتی فیلتر مشکل داشته باشه ؛ میشه سوءتفاهم!

 

 

-هشت روزه دارم حرص میخورمو اعصابم داغونه؛ چون حرفمو بد فهمیدی!

 

                                               "الی"