انگار این منم که همیشه کم کاری میکردمو از زیر کار در میرفتم!!!! ؛ که

حالا با این فرمای جدید میخوای مچمو بگیری!!!!

 

 

 

 

این فرما خیلی خوبن؛ اما من موندم کی میخواد رو کارایِ تویِ دودره باز

نظارت کنه؟؟؟!!!!                                                    "الی"