این من نیستم که تشنج ایجاد کردم!

وقتی نظر دیگران برات مهم نیست؛ فکر میکنی تا کی آرامش ظاهری باقی میمونه؟!!!


آتیش زیر خاکسترت داری!!!

 


                                  "الی"