اگه به ظاهر همه چی آرومه ؛‌دلیلش این نیست که همه راضین! 


اگه واقعا طالب آرامشی؛‌گله دیگران رو بشنو و کاری بکن!

 

 

                               "الی"