دود اشتباهاتت تو چشم منم میره ؛ پس چرا انتظار داری

ساکت بشینم و هیچی نگم؟!!!

 

                                         "الی"