میدانی احمق تر از احمق کسیت؟ احمقی که حماقتش را دوباره تکرار کند

 

                              "الی"