این تویی! این تویی که داری با این غضب و نفرت سر من

داد میزنی؟!! تو!!! تویی که یه روز بم میگفتی تو عزیز

دلمی؟!!!!!


چقدر زود عشقت یادت رفت....

 

                                       "الی"