انگاری زیر پام خالی شده! انگار ولم کردن وسط زمین و

هوا! دیگه به کی میشه اعتماد کرد! رفیق که این

باشه!!!!...

 

                                         "الی"