گفتم :خدایا از همه دلگیرم

گفت : حتی از من ؟

 

گفتم :خدایا دلم را ربودند

گفت : پیش از من ؟

گفتم : خدایا چقدر دوری ......

گفت : تو یا من ؟

گفتم : خدایا تنها ترینم

گفت : پس من ؟

گفتم : خدایا کمک خواستم

گفت : غیر از من ؟

گفتم :خدایا دوستت دارم

گفت : بیش از من ؟

گفتم : خدایا اینقدر نگو من

گفت : من توام!