کم کم شدی همه کسم، همدمم، همزبونم. تنها کسی که میتونم باش حرف بزنم، درد دل کنم، شکوه کنم، گلایه کنم، چرت بگم، پرت بگم. تو هم هیچی نگیو فقط نیگام کنی. خیلی بت عادت کردم. دلم میخواد همه وقتمو بات بگذرونم. خیلی خوشحالم که تورو دارم؛ وبلاگ من!


                                                  "الی تنها"