روزهایی که حس نداری حتی پلک بزنی،

روزهای مزخرف!


                                               "الی"