"بیا بشین اینجا پیش من عزیزم ، الی میخواد بلند شه!!!"

 

چرا من بازم خر شدم، فکردم آدمی! نشستم پیشت؟؟؟!!!


                                "الی احمق"