انقد به بوق زدن عادت کرده بود که حتی بی دلیل هم بوق میزد، انگار داره یه نت موسیقی رو میزنه و فاصله بین بوقها باید رعایت بشه.

دلم میخواست بش بگم: جناب! فردا قبل از این که بیای سر کار اون سیم بوق ماشینتو قطع کن. بت قول میدم روز بهتری داشته باشی!


                                                                 "الی"