نمی دانم احمق مقصر است یا حیله گر؟!...

لعنت به هر دوی آنها

 

                             "الی"